ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่

ของมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ฯ

ท่านสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ครับ....

สอบถามรายละเอียดการบริจาคได้ที่โทร 02-381-5362,3

081-831-3017(ครูตุ้ย)

  


    รายนามผู้ร่วมสนับสนุนโครงการอาคารเรียนแห่งใหม่

                                       พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
      ประธานทุนสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ ของมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง 1 ล้านบาท

1.

บริษัท  ปูน ทีพีไอ โพลีนจำกัด (มหาชน)

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

มูลค่า  13  ล้านบาท

2.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

1  ล้านบาท

3.

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

1  ล้านบาท

4.

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

1  ล้านบาท

5.

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

1  ล้านบาท

6.

บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)

1  ล้านบาท

7.

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

1  ล้านบาท

8.

บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย  จำกัด (SCG)

5  แสนบาท

9.

มูลนิธิฟ้าว่องกุศลกิจ

5  แสนบาท

10.

บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด

5  แสนบาท

11.

บริษัท  แปซิฟิค พาร์ค  ศรีราชา  จำกัด

5  แสนบาท

12.

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2  แสนบาท

13.

บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด

2  แสนบาท

14.

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

150,000 บาท

15.

ธนาคารกสิกรไทย

1  แสนบาท

16.

ธนาคารออมสิน

1  แสนบาท

17.

มูลนิธิ ดร.เทียม  โชควัฒนา   (บมจ. สหพัฒนพิบูล)

1  แสนบาท

18.

คุณชัยวัฒน์    ชนะภัย

1  แสนบาท

 


 

 มูลนิธิสถาบันแสงสว่างเป็นศูนย์กระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กพิเศษทุกประเภทได้แก่..

  •  เด็กที่มีปัญหาทางร่างกาย (Handicap Children)
  •  เด็กสมาธิสั้น (ADHD)
  •  เด็กปัญญาอ่อน (Down’s Syndrome)
  •  เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ (LD)
  •  เด็กออทิสติก (Autistic)
  •  และเด็กพิเศษที่มีอาการอื่นๆที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ 

มูลนิธิฯ มีประสพการณ์ทางการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กพิเศษมาแล้วกว่า 30 ปี ด้วยบุคคลากรครูที่มีประสพการณ์ในการจัดชั้นเรียนและการว่างแผนการสอนที่ถูกต้อง
ให้กับนักเรียน เพื่อนำไปสู่พัฒนาการที่ดีขึ้น

 

                               "กำลังปรับปรุงข้อมูลครับต้องขออภัยที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน"

 

 

dot


การเรียนการสอนชั้นเรียนอนุบาล

การจัดกิจกรรม และดูแลกิจวัตรประจำวันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสรมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาด้วยการให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระทำ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยMore...

ชั้นเรียนเด็กเล็ก


การเรียนการสอนชั้นเรียานเด็กเล็ก

More...


การเรียนการสอนทั้ง5กลุ่มงาน

More...
dot


กอล์ฟการกุศล

More...


เทศกาลประจำปี

More...


แก้ไขความบกพร่องเฉพาะทาง

More...
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletการดำเนินของมูลนิธิฯ
bulletสัมมนาวิชาการ 30 ปีแสงสว่าง
bulletนิทรรศการ 30ปี 21ม.ค.2552
bulletกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
bulletดูงานสวนจิตรลดา
bulletรูปผลงานนักเรียน
dot
บริการเสริม
dot
bulletบริการกายภาพบำบัด
bulletบริการสระธาราบำบัด
bulletบริการฝึกพูด
bulletบริการดนตรีพัฒนา
bulletบริการคอมพิวเตอร์กับเด็กพิเศษ
bulletบริการเสริมวิชาการ
dot
การงานพื้นฐานอาชีพ 5 กลุ่มงาน
dot
bulletกลุ่มงานเย็บปัก
bulletกลุ่มงานดอกไม้ประดิษฐ์
bulletกลุ่มงานผ้าบาติก
bulletกลุ่มงานกระดาษ
bulletกลุ่มงานผลิตสื่อจากไม้
dot
Group Menu
dot
bulletรวมเว็บน่าสนใจ
bulletพหุปัญญา
bulletหมวก 6 ใบ
bulletการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
bulletการวิจัยในชั้นเรียน
bulletCurative Education
bulletมาทำแป้งโดว์กัน
bulletFree download wallpaper
dot
Newsletter

dotดู มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมผู้พร้อมโอกาส"