ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

 

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ก่อตั้งเป็นโครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษในปี พ.ศ. 2522
และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในปี พ.ศ. 2528
โดยศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ได้มอบปรัชญาการดำเนินงานของมูลนิธิไว้ว่า
"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้พร้อมโอกาส"

  

 ความเป็นมาของมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
         
 สถาบันแสงสว่างเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เนื่องด้วย (โฮลท์) สหทัยมูลนิธิ ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการสงเคราะห์ครอบครัวเด็ก และการส่งเสริมพัฒนาการของทารกแรกเกิดตามโรงพยาบาลนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเด็กที่มีปัญหาพิเศษ เด็กเหล่านี้ไม่สามารถรับการส่งเสริมพัฒนาการด้วยวิธีปกติได้ ขณะเดียวกัน ก็มีผู้ปกครองจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีลูกเป็นเด็กพิเศษประสบปัญหาในการเลี้ยงดูลูก และการหาสถานศึกษาสำหรับลูก ดังนั้น (โฮลท์) สหทัยมูลนิธิ และผู้ปกครองจึงร่วมมือกันจัดกลุ่มสอนเด็กพิเศษขึ้นในลักษณะกลุ่มเล่น เริ่มแรกด้วยนักเรียน 5 คน โดยใช้สถานที่บ้าน คุณแคทเธอรีน แบลงชาร์ด ต่อมาได้ขยายเป็นโครงการทดลองสอนเด็กพิเศษ ภายใต้การดูแลของสหทัยมูลนิธิ และได้ย้ายมาดำเนินการ ณ โบสถ์พระคริสต์ เลขที่ 11 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพฯ ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการสำหรับเด็กพิการทุกประเภทเป็นแห่งแรกในประเทศไทย สถาบันแสงสว่างต้องโยกย้ายหลายครั้ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2525 – 2528 เนื่องจากสถานที่เช่าเดิมคับแคบหรือหมดสัญญาเช่า จวบจนกระทั่งในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2528 จึงได้รับอนุมัติจากระทรวงมหาดไทย ตามนัยหนังสือที่ 0402/9975 ให้เปิดดำเนินการเป็นมูลนิธิมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยใช้ชื่อว่า “ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ” ต่อมาอาจารย์ดาราวรรณ ธรรมารักษ์ ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้กรุณาให้ยืมใช้ที่ดินเป็นเวลา 30 ปี เพื่อสร้างอาคารใช้เป็นที่ทำการของมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน

 คณะกรรมการก่อตั้งมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง 
     ท่านผู้หญิงถวิล                        ประกอบนิติสาร
     ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม       พริ้งพวงแก้ว
     ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม   มาร์ติน 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล           ชยุตสาหกิจ

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
   ศ.นพ.เสม                       พริ้งพวงแก้ว         ประธานกิตติมศักดิ์
1. นายศักดิ์ทิพย์                ไกรฤกษ์               ประธานกรรมการ

2. รศ.พญ.คุณหญิงโชติมา     ปัทมานันท์           รองประธานกรรมการ

3. ผศ.นิรมล                       ชยุตสาหกิจ          กรรมการและเลขาธิการ

4. นางบุญรักษา                  สวัสดิสุข              กรรมการและเหรัญญิก

5. นางประทุม                     จิตติวาณิชย์          กรรมการ

6. นายฉายศักดิ์                  แสง ชูโต           กรรมการ
7. ดร.วรนาท                      รักสกุลไทย          กรรมการ

8. หม่อมราชวงศ์เบญจาภา     ไกรฤกษ์              กรรมการ

9. รศ.พญ.จันท์ฑิตา             พฤกษานานนท์     กรรมการ

10.นางสุดามณี                    พิศาลบุตร            กรรมการ

11.นางจินตหรา                    เตชะทักขิญพันธุ์   กรรมการ

แนวคิดในการดำเนินงาน
     1. เด็กพิเศษทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีพัฒนาการสูงสุดเต็มศักยภาพ รู้จักพึ่งตนเองเป็นอิสระ และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่าผู้หนึ่งในสังคม
     2. เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน วิธีฝึกอบรมจัดเป็นโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individual Education Program – IEP ) ซึ่งครูผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรจากหลายหน่วยงานหลายสาขาทำงานร่วมกัน เพื่อแสวงหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการพัฒนาเด็ก
     3. ส่งเสริมผู้ปกครองและครอบครัวให้มีบทบาท หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม เพื่อผู้ปกครองจะได้เอาใจใส่ชื่นชมต่อลูกที่เป็นเด็กพิเศษเช่นเดียวกับลูกที่เป็นปกติ
     4. ครูผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร ควรมาจากหน่วยงานหลายสาขา ทำงานร่วมกันในการวางแผนการศึกษาที่เหมาะสมในการพัฒนาเด็ก

 ขอบข่ายการดำเนินงาน
  1. ให้บริการทดสอบเด็กก่อนเข้าเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อพิจารณาจัดโปรแกรมการศึกษาตามความเหมาะสม
  2. จัดโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจอย่างเช่น กลุ่มเด็กดาวน์ ( Down’s Syndrome ) และความผิดปกติทางพันธุกรรมอื่นๆ พัฒนาการล่าช้า ( Delay Development ) ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ( C.P. – Celebral Palsy ) ออทิสติก ( Autistic ) สมาธิสั้น ( ADD / ADHD – Attention deficit / Hyperactivity Disorder ) บกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้าน ( LD – Learing Disabilities ) ตลอดจนความพิการซ้อน ( Multiple Handicapped )
  3. จัดบริการบำบัดพิเศษ เช่น ฝึกพูด กายภาพบำบัด ดนตรี บำบัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว และการสอนเสริมวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนปกติ
  4. จัดบริการสำหรับผู้ปกครองในการให้คำปรึกษาแนะแนว และการให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ
  5. จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ สนับสนุนให้ค้นคว้าวิจัยการสอน อุปกรณ์การสอนและบริการต่างๆ
  6. ทำงานประสานกับแพทย์และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ
  7. เป็นสถานศึกษาดูงานและฝึกงานของนิสิตนักศึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องdot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletการดำเนินของมูลนิธิฯ
bulletสัมมนาวิชาการ 30 ปีแสงสว่าง
bulletนิทรรศการ 30ปี 21ม.ค.2552
bulletกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
bulletดูงานสวนจิตรลดา
bulletรูปผลงานนักเรียน
dot
บริการเสริม
dot
bulletบริการกายภาพบำบัด
bulletบริการสระธาราบำบัด
bulletบริการฝึกพูด
bulletบริการดนตรีพัฒนา
bulletบริการคอมพิวเตอร์กับเด็กพิเศษ
bulletบริการเสริมวิชาการ
dot
การงานพื้นฐานอาชีพ 5 กลุ่มงาน
dot
bulletกลุ่มงานเย็บปัก
bulletกลุ่มงานดอกไม้ประดิษฐ์
bulletกลุ่มงานผ้าบาติก
bulletกลุ่มงานกระดาษ
bulletกลุ่มงานผลิตสื่อจากไม้
dot
Group Menu
dot
bulletรวมเว็บน่าสนใจ
bulletพหุปัญญา
bulletหมวก 6 ใบ
bulletการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
bulletการวิจัยในชั้นเรียน
bulletCurative Education
bulletมาทำแป้งโดว์กัน
bulletFree download wallpaper
dot
Newsletter

dotดู มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมผู้พร้อมโอกาส"