ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการสระธาราบำบัด

 

 
 
 
การให้บริการจะใช้เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันกับบริการกายภาพบำบัด
ขอบข่ายการดำเนินงาน
         
         1.   ตรวจประเมิณสภาพการเคลื่อนไหวและปัญหาพฤติกรรมต่างๆ
               ของผู้เข้ารับบริการในส่วนธาราบำบัด
         2.   จัดโปรแกรมการฝึกในน้ำให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการแต่ละคน
               ในรูปแบบการฝึก 1:1 ครั้งละ 30 นาที1-3 ครั้งต่อสัปดาห์
         3.   จัดบริการให้แก่บุคคลากรในองค์กร หรือบุคคลทั่วไปที่มี
               ความจำเป็นในการใช้สระธาราบำบัดเพื่อลดอาการบาดเจ็บ
               ของกล้ามเนื้อ หรือภาวะหลังการผ้าตัดเป็นต้น                 
แสดงข้อคิดเห็นได้นะคะ....ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletการดำเนินของมูลนิธิฯ
bulletสัมมนาวิชาการ 30 ปีแสงสว่าง
bulletนิทรรศการ 30ปี 21ม.ค.2552
bulletกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
bulletดูงานสวนจิตรลดา
bulletรูปผลงานนักเรียน
dot
บริการเสริม
dot
bulletบริการกายภาพบำบัด
bulletบริการสระธาราบำบัด
bulletบริการฝึกพูด
bulletบริการดนตรีพัฒนา
bulletบริการคอมพิวเตอร์กับเด็กพิเศษ
bulletบริการเสริมวิชาการ
dot
การงานพื้นฐานอาชีพ 5 กลุ่มงาน
dot
bulletกลุ่มงานเย็บปัก
bulletกลุ่มงานดอกไม้ประดิษฐ์
bulletกลุ่มงานผ้าบาติก
bulletกลุ่มงานกระดาษ
bulletกลุ่มงานผลิตสื่อจากไม้
dot
Group Menu
dot
bulletรวมเว็บน่าสนใจ
bulletพหุปัญญา
bulletหมวก 6 ใบ
bulletการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
bulletการวิจัยในชั้นเรียน
bulletCurative Education
bulletมาทำแป้งโดว์กัน
bulletFree download wallpaper
dot
Newsletter

dotดู มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมผู้พร้อมโอกาส"