ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการฝึกพูด

        ทีมงานครูบริการฝึกพูด


                       
                                          
                         1. ครูพัช  (หัวหน้าครูฝึกพูด)   2. ครูพิศ   3. ครูเพชร 

        ขอบข่ายการให้บริการ 

                1.  ให้บริการฝึกสื่อสารบุคคลภายในและภายนอกมูลนิธิ (บริการชุมชน)
          
             2.   บริการให้คำแนะนำ,ปรึกษาและประเมินความสามารถพื้นฐานทางภาษา
                   สำหรับบุคคลที่มีปัญหาทางการสื่อสาร เพื่อวางแผนการเรียนการสอนที่
                   เหมาะสมต่อไป
          
             3.   บริการกระตุ้นพัฒนาการให้กับผู้ที่มีปัญหาทางการพูดและการสื่อสารทุก
                   ประเภท เพื่อให้มีภาษาสำหรับใช้สื่อสารอย่างเหมาะสมกับบุคคลรอบข้าง
                   ได้ชัดเจน
           
             4.   เป็นแหล่งบริการความรู้แก่นิสิต - นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
                   การเรียนการสอนสื่อสารสำหรับเด็กพิเศษ.. 

 

 

 

 

 

 

แสดงข้อคิดเห็นได้นะคะ....ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletการดำเนินของมูลนิธิฯ
bulletสัมมนาวิชาการ 30 ปีแสงสว่าง
bulletนิทรรศการ 30ปี 21ม.ค.2552
bulletกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
bulletดูงานสวนจิตรลดา
bulletรูปผลงานนักเรียน
dot
บริการเสริม
dot
bulletบริการกายภาพบำบัด
bulletบริการสระธาราบำบัด
bulletบริการฝึกพูด
bulletบริการดนตรีพัฒนา
bulletบริการคอมพิวเตอร์กับเด็กพิเศษ
bulletบริการเสริมวิชาการ
dot
การงานพื้นฐานอาชีพ 5 กลุ่มงาน
dot
bulletกลุ่มงานเย็บปัก
bulletกลุ่มงานดอกไม้ประดิษฐ์
bulletกลุ่มงานผ้าบาติก
bulletกลุ่มงานกระดาษ
bulletกลุ่มงานผลิตสื่อจากไม้
dot
Group Menu
dot
bulletรวมเว็บน่าสนใจ
bulletพหุปัญญา
bulletหมวก 6 ใบ
bulletการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
bulletการวิจัยในชั้นเรียน
bulletCurative Education
bulletมาทำแป้งโดว์กัน
bulletFree download wallpaper
dot
Newsletter

dotดู มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมผู้พร้อมโอกาส"