ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการดนตรีพัฒนา

       ทีมงานครูบริการดนตรีพัฒนา

                                                               
           

ในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม  ออทิสติก 
กลุ่มอาการเคลื่อนไหว การรับรู้ช้า สมาธิสั้น ฯลฯ เด็กๆเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องได้

รับการกระตุ้นและพัฒนาให้มี ศักยภาพเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่  วิธีการช่วยเหลือโดย
การกระตุ้นเด็กพิเศษนี้มีอยู่มากมาย  " ดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนา " เป็นอีกวิธีการหนึ่ง
ที่จะช่วยกระตุ้น การรับรู้ของเด็ก ให้มีพัฒนาการที่ดีไปตามขั้นตอน  กิจกรรมการ
เล่นและดนตรีเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่าง คน 2 คน และคนเป็นกลุ่ม เชื่อมโยง

ความรู้สึกภายใน ความรู้สึกภายนอก  สร้างความไว้วางใจ สร้างความเชื่อมั่น
กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปัน ดนตรีเป็นสื่อในการ
เชื่อมโยง เครื่องดนตรีแต่ละชนิดบ่งบอกถึงความต้องการที่  เด็ก อยากเล่น 
อยากเข้าหา  อยากสัมผัส ด้วย หู ตา จมูก ปากและกาย เด็กแต่ละคนมีหลากหลาย
อารมณ์ความรู้สึก หลายอารมณ์ความคิดและความต้องการ   ความเข้าใจพฤติกรรม
ภายในของเด็ก  แล้วนำมาเชื่อมโยงกับการกระทำภายนอก ซึ่งเมื่อเด็กได้รับการ
ตอบสนองในสิ่งที่ตนเองต้องการแล้ว ย่อมเกิดความพึงพอใจยิ้มรับกับสิ่งที่เป็นมิตร
รอบข้าง ความวิตกกังวลภายในเริ่มลดลง ภาวะของความผ่อนคลายเข้ามาแทนที
ดนตรีเป็นภาษาสากลที่สื่อถึงกันได้ทั่วโลกทุกชาติ ทุกภาษา ทุกสิ่งมีชีวิตรับฟังได้
สัมผัสได้ดนตรี ช่วยสร้างความรักความอบอุ่น  เกิดสติ มีสมาธิ มีสังคม พัฒนาการ
เคลื่อนไหว การฟัง การออกเสียง  ช่วยผ่อนคลายภาวะความตรึงเครียดของจิตใจ  
          
          มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ได้นำดนตรี บำบัดเพื่อพัฒนา มาเป็นวิชาเสริมหลักสูตร 
นำดนตรีมาผสมผสานกับกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียน กระตุ้นและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
เช่น การเลียนแบบ  การเคลื่อนไหวร่างกาย  การฟัง การออกเสียง การพัฒนาอารมณ์
สังคม และให้มีสมาธิในการเรียนรู้  โดยมีครูชำนาญพิเศษทางดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนา

2 ท่าน  ครูชาญชัย   ชุนเจริญ  และครูสุนทร   วุฒิพงศ์ปรีชา ได้ช่วยกันกระตุ้นและ
พัฒนา เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้ก้าวข้ามขีดความสามารถของตนเอง 
โดยใช้กิจกรรมทางดนตรี เป็นสื่อ
 

ขอบข่ายของการดำเนินงาน

1. กระตุ้นและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2. กระตุ้นและพัฒนาแบบ   1:1  และแบบกลุ่มเรียน
3. ใช้ดนตรีเพื่อกระตุ้นและพัฒนาทักษะด้าน การเคลื่อนไหว ,การเลียนแบบ ,การฟัง
     การออกเสียง, ปรับพฤติกรรมทางอารมณ์และสังคมที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วม
     กิจกรรมในชั้นเรียน,  การผ่อนคลาย และความสนุกสนานเพลิดเพลิน
4. ให้บริการเสริม ดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาแก่ชุมชน  จัดอบรมให้ข้อมูลความรู้และ
     แลกเปลี่ยน ประสบการณ์แก่ผู้สนใจ


     รวมภาพกิจกรรมการเรียนดนตรีพัฒนา

 

                           

                              

                    hspace=0         

                             

                       

              

           

                                                                  


                         เครื่องดนตรีที่ใช้เสริมพิเศษ

                                                                          

                                                       

                        

          


     
 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletการดำเนินของมูลนิธิฯ
bulletสัมมนาวิชาการ 30 ปีแสงสว่าง
bulletนิทรรศการ 30ปี 21ม.ค.2552
bulletกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
bulletดูงานสวนจิตรลดา
bulletรูปผลงานนักเรียน
dot
บริการเสริม
dot
bulletบริการกายภาพบำบัด
bulletบริการสระธาราบำบัด
bulletบริการฝึกพูด
bulletบริการดนตรีพัฒนา
bulletบริการคอมพิวเตอร์กับเด็กพิเศษ
bulletบริการเสริมวิชาการ
dot
การงานพื้นฐานอาชีพ 5 กลุ่มงาน
dot
bulletกลุ่มงานเย็บปัก
bulletกลุ่มงานดอกไม้ประดิษฐ์
bulletกลุ่มงานผ้าบาติก
bulletกลุ่มงานกระดาษ
bulletกลุ่มงานผลิตสื่อจากไม้
dot
Group Menu
dot
bulletรวมเว็บน่าสนใจ
bulletพหุปัญญา
bulletหมวก 6 ใบ
bulletการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
bulletการวิจัยในชั้นเรียน
bulletCurative Education
bulletมาทำแป้งโดว์กัน
bulletFree download wallpaper
dot
Newsletter

dotดู มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมผู้พร้อมโอกาส"