ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กลุ่มงานเย็บปัก


     รับนักเรียนเข้าเรียนในกลุ่มงานทั้งหมด 15 คน ครูประจำกลุ่มงาน 4 คน

 

   ครูประจำกลุ่ม

               
            
         

                                    1. ครูต่าย  2. ครูขวัญ  3. ครูนพ  4. ครูน้อย  5. ครูแหม่(ครูประจำชั้น)  
  
  ผลงาน

          

 

          

          

          

      
 

 

 

  • ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง
  • ฝึกทักษะงานเย็บปัก (มีแผนการเรียน IEP)
  • ได้รับการบำบัดในด้านต่างๆโดยประเมินจากปัญหาของตัวนักเรียนว่าต้องการเสริมบริการด้านไดเป็นพิเศษเช่น
   บริการทำกายภาพบำบัด , ธาราบำบัด , บริการฝึกพูด , บริการดนตรีเพื่อการพัฒนา และ คอมพิวเตอร์
   - เสริมสร้างพลานามัยด้วยทักษะทางพละศึกษา
  • ฝึกทักษะทางด้านอารมณ์ สังคม
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
  • กิจกรรมค่ายพักแรม
  • กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกทางสังคม (กิจกรรมวันศุกร์)


dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletการดำเนินของมูลนิธิฯ
bulletสัมมนาวิชาการ 30 ปีแสงสว่าง
bulletนิทรรศการ 30ปี 21ม.ค.2552
bulletกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
bulletดูงานสวนจิตรลดา
bulletรูปผลงานนักเรียน
dot
บริการเสริม
dot
bulletบริการกายภาพบำบัด
bulletบริการสระธาราบำบัด
bulletบริการฝึกพูด
bulletบริการดนตรีพัฒนา
bulletบริการคอมพิวเตอร์กับเด็กพิเศษ
bulletบริการเสริมวิชาการ
dot
การงานพื้นฐานอาชีพ 5 กลุ่มงาน
dot
bulletกลุ่มงานเย็บปัก
bulletกลุ่มงานดอกไม้ประดิษฐ์
bulletกลุ่มงานผ้าบาติก
bulletกลุ่มงานกระดาษ
bulletกลุ่มงานผลิตสื่อจากไม้
dot
Group Menu
dot
bulletรวมเว็บน่าสนใจ
bulletพหุปัญญา
bulletหมวก 6 ใบ
bulletการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
bulletการวิจัยในชั้นเรียน
bulletCurative Education
bulletมาทำแป้งโดว์กัน
bulletFree download wallpaper
dot
Newsletter

dotดู มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมผู้พร้อมโอกาส"