ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กลุ่มงานดอกไม้ประดิษฐ์

รับนักเรียนเข้าเรียนในกลุ่มงานทั้งหมด 15 คน ครูประจำกลุ่มงาน 4 คน

  • ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง
  • ฝึกทักษะงานดอกไม้ประดิษฐ์ (มีแผนการเรียน IEP)
  • ได้รับการบำบัดในด้านต่างๆโดยประเมินจากปัญหาของนักเรียนว่าต้องการเสริมบริการด้านไดเป็นพิเศษเช่น
   บริการทำกายภาพบำบัด , ธาราบำบัด , บริการฝึกพูด , บริการดนตรีเพื่อการพัฒนา และ คอมพิวเตอร์
   - เสริมสร้างพลานามัยด้วยทักษะทางพละศึกษา
  • ฝึกทักษะทางด้านอารมณ์ สังคม
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
  • กิจกรรมค่ายพักแรม
  • กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกทางสังคม (กิจกรรมวันศุกร์)

   ครูประจำกลุ่ม

                   
         
     
                    1. ครูโต(ครูประจำชั้น)  2. ครูเซาะห์  3. ครูชัย  4. ครูเกด  5. ครูยุ้ย

    
   ขั้นตอนการเรียน

               hspace=0         
             ทำเกสร                               ติดก้านใบ                            ติดก้านใบ                             ทากาว                           ลอกลายกลีบดอก

                    
             เข้าช่อเกสร                            ติดกลีบดอก                           ปั้มแบบใบ                                     ปั้มแบบดอก  

               
                ทำความสะอาด                                    เก็บเศษวัสดุ                                     เก็บอุปกรณ์

             
                  ครูประเมินทักษะ                       ทำงานที่ได้รับมอบหมาย                     

     
         
    
ผลงานนักเรียน

                    

            


    แสดงความคิดเห็นได้ค่ะ....ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletการดำเนินของมูลนิธิฯ
bulletสัมมนาวิชาการ 30 ปีแสงสว่าง
bulletนิทรรศการ 30ปี 21ม.ค.2552
bulletกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
bulletดูงานสวนจิตรลดา
bulletรูปผลงานนักเรียน
dot
บริการเสริม
dot
bulletบริการกายภาพบำบัด
bulletบริการสระธาราบำบัด
bulletบริการฝึกพูด
bulletบริการดนตรีพัฒนา
bulletบริการคอมพิวเตอร์กับเด็กพิเศษ
bulletบริการเสริมวิชาการ
dot
การงานพื้นฐานอาชีพ 5 กลุ่มงาน
dot
bulletกลุ่มงานเย็บปัก
bulletกลุ่มงานดอกไม้ประดิษฐ์
bulletกลุ่มงานผ้าบาติก
bulletกลุ่มงานกระดาษ
bulletกลุ่มงานผลิตสื่อจากไม้
dot
Group Menu
dot
bulletรวมเว็บน่าสนใจ
bulletพหุปัญญา
bulletหมวก 6 ใบ
bulletการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
bulletการวิจัยในชั้นเรียน
bulletCurative Education
bulletมาทำแป้งโดว์กัน
bulletFree download wallpaper
dot
Newsletter

dotดู มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมผู้พร้อมโอกาส"