ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การเรียนการสอนชั้นเรียนอนุบาล

การจัดกิจกรรม และดูแลกิจวัตรประจำวันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสรมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาด้วยการให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระทำ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย

 คลิ๊กดูรายละเอียดของชั้นเรียนเตรียมอนุบาลที่ลิ้งค์ครับ ...    Kindergarten.pdf
ห้องเรียนอนุลาล
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletการดำเนินของมูลนิธิฯ
bulletสัมมนาวิชาการ 30 ปีแสงสว่าง
bulletนิทรรศการ 30ปี 21ม.ค.2552
bulletกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
bulletดูงานสวนจิตรลดา
bulletรูปผลงานนักเรียน
dot
บริการเสริม
dot
bulletบริการกายภาพบำบัด
bulletบริการสระธาราบำบัด
bulletบริการฝึกพูด
bulletบริการดนตรีพัฒนา
bulletบริการคอมพิวเตอร์กับเด็กพิเศษ
bulletบริการเสริมวิชาการ
dot
การงานพื้นฐานอาชีพ 5 กลุ่มงาน
dot
bulletกลุ่มงานเย็บปัก
bulletกลุ่มงานดอกไม้ประดิษฐ์
bulletกลุ่มงานผ้าบาติก
bulletกลุ่มงานกระดาษ
bulletกลุ่มงานผลิตสื่อจากไม้
dot
Group Menu
dot
bulletรวมเว็บน่าสนใจ
bulletพหุปัญญา
bulletหมวก 6 ใบ
bulletการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
bulletการวิจัยในชั้นเรียน
bulletCurative Education
bulletมาทำแป้งโดว์กัน
bulletFree download wallpaper
dot
Newsletter

dotดู มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมผู้พร้อมโอกาส"