ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การดำเนินของมูลนิธิฯ

 การดำเนินงานของมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

ปีที่ก่อตั้ง 2522
ปีที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ 2528
คณะกรรมการก่อตั้ง
            ท่านผู้หญิงถวิล                                   ประกอบนิติสาส์น
            ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม                 พริ้งพวงแก้ว
            ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม            มาร์ติน
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล                     ชยุตสาหกิจ
คณะกรรมการปัจจุบัน
            นายศักดิ์ทิพย์                                       ไกรฤกษ์
            รศ.พญ.คุณหญิงโชติมา                       ปัทมานันท์
            ผศ.นิรมล                                             ชยุตสาหกิจ
            นางบุญรักษา                                       สวัสดิสุข
            ม.ร.ว.เบญจาภา                                   ไกรฤกษ์
            นางสายสม                                          วงศาสุรักษ์
            รศ.พญ.จันท์ฑิตา                                พฤกษานานนท์
            ดร.วรนาท                                           รักสกุลไทย
            นางประทุม                                         จิตติวาณิชย์
            ดร.ชุมพร                                             ยงกิติกุล
            นางวรรณา                                          โฆวินฑะ
            นางสุดามณี                                         พิศาลบุตร
            นางสาวจินตหรา                                 พงศ์พิพัฒน์
ปรัชญา
            ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้พร้อมโอกาส
 
วิสัยทัศน์
            จะเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการให้การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 
            เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการค้นคว้าการศึกษาและการบริการ 
            สำหรับเด็กพิเศษในระดับนานาชาติ
 
ภาระกิจหลัก
            1. ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขและมีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้
            2.  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้ครูมีการค้นคว้าและเรียนรู้
                 อย่างต่อเนื่อง
            3.  ประสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
            4.  เป็นองค์กรที่มีความสุข
            5.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ภายในประเทศ
            6.  ประสานงานให้ได้รับความสนับสนุนและการแลกเปลี่ยน
                 ทางวิชาการระดับนานาชาติ
 
เป้าหมายเพื่อให้บรรลุภาระกิจ
           1.  นักเรียนทุกคนได้รับการจัดแผนการเรียนรายบุคคล ( IEP
                เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการปรับตัวอย่างเต็มศักยภาพ 
                มีความสุข กระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ใหม่ๆ
           2.  ครูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ เป็นผู้ใฝ่การเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย
                หาความรู้ใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์
           3.  จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์
                ใกล้ชิดกัน ทำงานร่วมมือกัน
           4.  บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้มาเยี่ยมเยียน ผู้เข้ามาร่วมงาน 
                มีความสุขขณะที่อยู่   ณ   มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
           5.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพิเศษ 
                โรงเรียนต่างๆ มูลนิธิ องค์กรต่างๆ ในประเทศทั้งของรัฐและเอกชน
           6.  แลกเปลี่ยนการดูงาน การฝึกงาน และความรู้ด้านวิชาการ สร้างเครือข่าย
                กับองค์กรระหว่างประเทศ
          
 
 การดำเนินงาน
 • จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
  โดยแยกเป็น 
        -  โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้และเตรียมความพร้อม
            เข้าสู่การเรียนร่วมในโรงเรียนต่างๆ สำหรับเด็กอายุ 2 – 12 ปี
        - 
  โครงการส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตและพื้นฐานอาชีพ
 • เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ศึกษาวิจัย และฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาแพทย์ 
  และบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ปี 2553    ได้รับประทานโล่ห์เกียริคุณเป็นองค์กรการทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
                ประจำปี 2553 สาขาพัฒนาเด็กและเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริม
                การมีส่วนร่วมของเยาวชน
ปี 2555    ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
                พระวรราชา 
ทินัดดามาตุ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์

ความชำนาญของบุคลากรของมูลนิธิฯ
            -   จัดการศึกษา เตรียมความพร้อมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าศึกษา
                ในสถานศึกษาระดับอนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษา
            -   เป็นหน่วยงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีความ
                บกพร่องทางพันธุกรรมในกลุ่มอาการที่หลากหลายทุกระดับของ
                ความบกพร่อง
เนื้อหา
            เนื้อหาที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนตามหลักสูตร ประกอบด้วยเนื้อหา
            ที่นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ
            พัฒนาการทุกด้าน ดังนี้
               1.  ร่างกาย
               2.  อารมณ์และสังคม
               3.  สติปัญญา
               4.  การช่วยเหลือตนเอง
               5.  พื้นฐานอาชีพและอาชีพ
 
นักเรียน
            นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตามหลักสูตร คือ เด็กพิเศษอายุ 2 ปีขึ้นไป 
            ที่ได้รับการคัดกรอง (Screening) โดยนักวิชาชีพร่วมกับครูมูลนิธิฯ
            มีความต้องการพิเศษและสมควรได้รับการศึกษาพิเศษตามหลักสูตร
 
เวลาเรียน
            การจัดการศึกษาตามหลักสูตร
           
 แบ่งระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนออกเป็นรายปี 
            ปีละ 4 ภาคการศึกษา ภาคละ 3 เดือน ดังนี้
                  ภาคการศึกษาที่ 1                    เดือนมกราคม   –   มีนาคม
                  ภาคการศึกษาที่ 2                    เดือนเมษายน    –   มิถุนายน
                  ภาคการศึกษาที่ 3                    เดือนกรกฎาคม –   กันยายน
                  ภาคการศึกษาที่ 4                    เดือนตุลาคม      –   ธันวาคม
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   แบ่งเป็น 5 ประเภท เพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดบริการของชั้นเรียนและโรงเรียนดังนี้
                 1.  กิจกรรมระดับโรงเรียน ประกอบด้วย
                      1.1  กิจกรรมประจำวัน หมายถึง กิจกรรมทุกระดับในโรงเรียนที่
                             ทำร่วมกันทั้งในโรงเรียน เป็นประจำทุกวัน ได้แก่
                                  1.1.1  เคารพธงชาติ , ฝึกกายบริหาร
                                  1.1.2  กิจกรรมการเรียนการสอน
                                  1.1.3  กิจกรรมการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง
                                  1.1.4  กิจกรรมนันทนาการและการเคลื่อนไหว
                      1.2  กิจกรรมประจำสัปดาห์/ปี หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
                             เป็นพิเศษ นอกเหนือจากการเรียนการสอนรายวัน เพื่อเพิ่มพูน
                             ประสบการณ์ให้แก่เด็กทั้งโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมระดับชั้นเรียน
                             และกิจกรรมรายบุคคลไม่อาจเอื้อให้ได้เพียงพอ
                                  1.2.1  กิจกรรมประจำสัปดาห์ ได้แก่ พลศึกษา 
                                            ดนตรีเพื่อการพัฒนา ศิลปะ กิจกรรมส่งเสริมการเล่น 
                                            กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ห้องสมุด) การกระตุ้น
                                            ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว
                                            (Sensory Integration:SI
                                            กิจกรรมการออกกำลังกาย (Fitness)
                                  1.2.2  กิจกรรมพิเศษ / กิจกรรมชมรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
                                            ว่ายน้ำ โยคะ กระบองชีวจิต ทำอาหาร อังกะลุง 
                                             ศิลปะการแสดงประยุกต์ และกิจกรรมเสริมสุขภาพ
                                  1.2.3  กิจกรรมงานบ้าน
                                  1.2.4  กิจกรรมวันสำคัญประจำปี เช่น วันไหว้ครู วันสงกรานต์ 
                                            วันลอยกระทง วันแม่ วันพ่อ และวันสำคัญทางศาสนา
                                  1.2.5  กิจกรรมค่ายพักแรม
                                  1.2.6  กิจกรรมกีฬาสี
                                  1.2.7  กิจกรรมงานรื่นเริงประจำปี
                 2.  กิจกรรมระดับชั้นเรียน ประกอบด้วย
                      2.1  กิจกรรมประจำวัน
                                  2.1.1  สนทนาตอนเช้า
                                  2.1.2  การเรียนการสอน : เตรียมความพร้อมทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต งานบ้านและการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
                                  2.1.3  นันทนาการ
                                  2.1.4  การออกกำลังกาย
                                  2.1.5  การช่วยเหลือตนเอง
                     2.2  กิจกรรมประจำสัปดาห์
                                  2.2.1   เสริมวิชาการ
                                  2.2.2   ศิลปะศึกษา
                                  2.2.3   ดนตรีเพื่อการพัฒนา
                                  2.2.4   พลศึกษา
                                  2.2.5    กิจกรรมส่งเสริมการเล่น
                                  2.2.6    กิจกรรมการกระตุ้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว
                                  2.2.7    กิจกรรมการออกกำลังกาย
                                  2.2.8     งานบ้านและการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
                 3.  กิจกรรมรายบุคคล เป็นกิจกรรมที่วางแผนสำหรับนักเรียนแต่ละคน 
                      ซึ่งต้องได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและรับบริการเสริมด้านต่างๆ 
                      รายละเอียดในการทำกิจกรรมรายบุคคลจะกำหนดไว้ในแผนการ
                      ศึกษารายบุคคลของนักเรียน กิจกรรมระดับนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียน
                      แยกออกจากกลุ่มใหญ่ในชั้นเรียน เพื่อไปรับบริการเสริม ดังนี้
                      3.1  การเรียนเสริมวิชาการ
                      3.2  ฝึกพูด
                      3.3  กายภาพบำบัด / ธาราบำบัด
                      3.4  ดนตรีเพื่อการพัฒนา
                      3.5  ศิลปะ
                      3.6  การกระตุ้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว
                      3.7  คอมพิวเตอร์
                      3.8  กิจกรรมส่งเสริมการเล่น
หมายเหตุ    การรับบริการเสริมอาจจะจัดให้เป็นรายบุคคล
                    หรือเป็นกลุ่มย่อยในชั้นเรียน
                    ห้องบริการเสริม ทั้งนี้สามารถจัดตามความเหมาะสมสำหรับ
                    นักเรียนแต่ละคน
               4.  บริการชุมชน เป็นบริการที่จัดสำหรับนักเรียนภายนอกในวันศุกร์
                       4.1  เสริมวิชาการ
                       4.2  ดนตรีเพื่อการพัฒนา
                       4.3  ฝึกพูด
                       4.4  กายภาพบำบัด / ธาราบำบัด
                       4.5  ศิลปะ
                       4.6  คอมพิวเตอร์
                       4.7  กิจกรรมส่งเสริมการเล่น
                       4.8  กิจกรรมการกระตุ้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว
               5.  บริการพิเศษวันหยุด
                       5.1  โครงการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กพิเศษ
                       5.2  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
                       5.3  โครงการส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต
 
การนำกิจกรรมการเรียนการสอนไปจัดตารางการเรียนเป็นรายบุคคล
            สำหรับนักเรียนแต่ละคน ครูนำกิจกรรมต่างๆ ไปจัดให้เข้ากับแผน
            การเรียนรายบุคคลตามจำนวนครั้ง และตามเวลาที่เหมาะสม
                        2.1 วิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านภาษาไทย 
                               คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 
                               การสนทนาตอนเช้า
                        2.2  บริการเสริม เพื่อการบำบัดและการสร้างเสริมพัฒนาการ ได้แก่ 
                               การฝึกพูด การสื่อสารแบบธรรมชาติ กายภาพบำบัด ธาราบำบัด 
                               ดนตรีเพื่อการพัฒนา ศิลปะ การกระตุ้นประสาทสัมผัสและ
                               การเคลื่อนไหว  การเสริมสมรรถภาพร่างกาย (Fitness) 
                               การเล่น การเสริมวิชาการ และคอมพิวเตอร์
                        2.3  กิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย ชื่นชมในศิลปะ
                               และวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อมรอบตัว การใช้เวลาอย่างมีคุณค่า 
                              ได้แก่ การฟังเพลง การเล่นดนตรี การทำงานศิลปะ 
                               กิจกรรมเข้าจังหวะ การใช้ห้องสมุด กิจกรรมวงกลม 
                               การเล่นกับเพื่อน  การเล่นของเล่น / เครื่องเล่น กิจกรรมกีฬา
                               และการออกกำลังกาย การใช้บริการ สันทนาการสาธารณะ
                               ทัศนศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม (ฝึกเล่นอังกะลุง,ศิลปะ
                               การแสดงประยุกต์ และกิจกรรมเสริมสุขภาพ)
                        2.4  กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ และการเลือกกิจกรรมเสรี
                               ตามความสนใจ เพื่อให้นักเรียนได้นำสิ่งที่เรียนรู้มาฝึกหัดและ
                               ฝึกซ้อมจนเกิดความชำนาญ ทำได้ด้วยตนเองมากที่สุด ได้แก่ 
                               การช่วยเหลือตนเอง งานบ้าน การทำอาหาร การอ่าน (ห้องสมุด) 
                               การฟัง การเขียน การสร้างสมรรถภาพร่างกาย การเล่น 
                               งานเกษตรกรรม ศิลปะการแสดงประยุกต์ กิจกรรมกีฬา 
                               การฝึกสมาธิ
                        2.5  กิจกรรมพิเศษวันศุกร์ เพื่อเสริมประสบการณ์นอกจากการเรียน
                               ตามตาราง การเรียนแต่ละวันในสัปดาห์  ให้นักเรียนมี
                               ประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่เรียนในชีวิตประจำวัน เช่น  
                               การทำอาหาร ว่ายน้ำ ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
                               การประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้
 

 dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletการดำเนินของมูลนิธิฯ
bulletสัมมนาวิชาการ 30 ปีแสงสว่าง
bulletนิทรรศการ 30ปี 21ม.ค.2552
bulletกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
bulletดูงานสวนจิตรลดา
bulletรูปผลงานนักเรียน
dot
บริการเสริม
dot
bulletบริการกายภาพบำบัด
bulletบริการสระธาราบำบัด
bulletบริการฝึกพูด
bulletบริการดนตรีพัฒนา
bulletบริการคอมพิวเตอร์กับเด็กพิเศษ
bulletบริการเสริมวิชาการ
dot
การงานพื้นฐานอาชีพ 5 กลุ่มงาน
dot
bulletกลุ่มงานเย็บปัก
bulletกลุ่มงานดอกไม้ประดิษฐ์
bulletกลุ่มงานผ้าบาติก
bulletกลุ่มงานกระดาษ
bulletกลุ่มงานผลิตสื่อจากไม้
dot
Group Menu
dot
bulletรวมเว็บน่าสนใจ
bulletพหุปัญญา
bulletหมวก 6 ใบ
bulletการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
bulletการวิจัยในชั้นเรียน
bulletCurative Education
bulletมาทำแป้งโดว์กัน
bulletFree download wallpaper
dot
Newsletter

dotดู มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมผู้พร้อมโอกาส"